Home » Достъп до информация

Достъп до информация

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Основно училище „Св, Св, Кирил и Методий”,  Област Плевен, Община Плевен с. Бръшляница, пл.. „Свобода” № 1, тел. 0878801312  се ангажира да осигури достъп до: уебсайта си http://oy-brashlqnica.schoolbg.info

в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (изм. и доп. ДВ. бр.80 от 19 септември 2023 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. ДВ. бр.47 от 24 Юни 2022г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: уебсайт

Адрес: oy-brashlqnica.schoolbg.info 

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Частично съответства на изискванията на посочения стандарт, поради несъответствието(ята) и/или изключенията описани по-долу 

II. Недостъпно съдържание

Описание и посочване на несъответствието:Възможности за избор:
Текстово представяне на нетекстовата информацияЧастично съответствие В повечето случаи е спазено, с изключение на някои елементи – .pdf файлове и инфографики, които предполагат съдържание в графична форма
Алтернативно представяне на записаните аудио материали.Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се публикуват записи на аудио материали
Аудио представяне на видео съдържанието.Изискване: 9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се публикува видео съдържание.
Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живоИзискване: 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма живо видео излъчване.
Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.Изискване: 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се публикуват файлове с видеосъдържание.
С изключение на надписи и изображения с текст, текстът може да бъде преоразмерен без помощни технологии до 200% без загуба на съдържание или функционалност.Изискване 9.1.4.4 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Не е осигурено, функционалността се осигурява вградено от
всички съвременни браузъри.
Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука.Изискване: 9.1.4.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично
Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя.Изискване: 9.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не са заложени времеви ограничения
За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение.Изискване 9.2.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват подвижни компоненти от потребителския интерфейс
Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение.Изискване: 9.2.5.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използва многоточков курсор.
Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане.Изискване: 9.2.5.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се използват функционалности управлявани от движението на устройството или потребителя.
Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установенИзискване: 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма страници със смесено съдържание на различни езици
Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация.Изискване: 9.3.3.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма установени такива случаи
Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови транзакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните:
– Действието на въвеждане на данни е обратимо.
– Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира.
– Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването.
Изискване: 9.3.3.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Чрез сайта не се извършват действия, водещи до правно или финансово обвързване на потребителите
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.Не е осигурено
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращенияНе е осигурено
Достъпни алтернативи за достъп до съдържаниетоВ момента няма осигурени такива

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 22. 02. 2024 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: предстои

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: предстои

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта

Обратна информация и данни за контакт:

Адрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт:

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”,  Област Плевен, Община Плевен, с. Бръшляница, пл. „Свобода” № 1, тел. 0878801312, уебсайт oy-brashlqnica.schoolbg.info 

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация:

Директор – Веселинка Николова

телефон: 0878801312

Връзка към форма за заявление за обратна връзка: Неприложимо

Процедура по прилагане

Постъпили сигнали на граждани и организации за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страница се разглеждат по реда на постъпване, но не по-късно 30 дни от датата на постъпването им. В срок 60 дни от датата на разглеждане на постъпилия сигнал, длъжностно/то/те лице/а, отговарящо/и за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация, прилагат необходимите мерки, за да приведат съдържанието на интернет страницата към посочения в тази декларация стандарт за осигуряване на достъпно съдържание и/или да посочат достъпни алтернативи за достъп до съдържанието, в случай че то не може да бъде приведено към посочения в тази декларация стандарт, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността.
В случаите, когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща на посочения електронен адрес, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес.

Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

В случай, че Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Бръшляница

  1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или
  2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

Гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

Жалбите могат да се подават по следните начини:

  • на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
  • чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, София;
  • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ No6, София-1000

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Бръшляница се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, но това не винаги е възможно във всеки един аспект. При затруднения с работата със сайта или ако част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Бръшляница е ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатирани несъответствия с изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Отчет по чл. 15А, ал. 2 от ЗДОИ за 2023 г.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Отчет по чл. 15А, ал. 2 от ЗДОИ за 2022 г.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Отчет по чл. 15А, ал. 2 от ЗДОИ за 2021 г.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Отчет по чл. 15А, ал. 2 от ЗДОИ за 2020 г.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15А, АЛ. 2 ОТ ЗДОИ ЗА 2019 ГОДИНА

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Административно звено за приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация:

Наименование на звеното:
Администрацията на училището – етаж втори

Адрес:
с. Бръшляница, пл. „Свобода“ № 1, общ. Плевен, обл. Плевен

Адрес на електронната поща:
oy_brashlqnica@abv.bg

Телефон:
0878 801312

Работно време:
от 7:30 до 15:30

Бланка – образец за заявление за достъп до обществена информация:

Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация:

Всеки гражданин на Република България и всяко юридическо лице в Република България имат право на достъп до обществена информация.

При упражняване на правото си на достъп до обществена информация, лицата не е необходимо да доказват наличието на законов интерес, както и причините и целите за упражняване на това право.

При упражняването на правото им на достъп до обществена информация, администрацията на училището не може да ограничава лицата на основание на техните пол, раса, народност, вероизповедание, етническа принадлежност, произход, убеждения, образование, политическа принадлежност, лично и обществено положение, имуществено състояние.

Ред и условия за повторно използване на информацията:

За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване, се прилага Глава IV от ЗДОИ. Исканията се приемат, регистрират и разглеждат по реда на инструкцията за документооборота в учебното заведение. Информацията се предоставя за повторно ползване след заплащане на материалните разходи по предоставянето ѝ, определени от тарифа, приета от Министерски съвет. Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се осъществява по реда на процедурите за достъп до информация.

юни 2024
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930